Campania “1000 de panino de la Due Fratelli”

Campanie promoțională adresată
consumatorilor

Perioada campaniei: 01.06.2020
– 14.06.2020

Art. 1. ORGANIZATORUL
CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1 Organizatorul campaniei ”1000 de panino de la Due Fratelli”(denumită în continuare “Campania”) este S.C. MINO SERV S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Oradea, Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 39, Ap. 2, Cod Poștal 410017, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J5/659/2012, cod unic de înregistrare RO30119578, având contul IBAN: RO11 RZBR 0000 0600 1465 6895 deschis la Raiffeisen Decebal, Tel: +40 729 164 884, reprezentată legal de Dl. Mihai Torjoc – Administrator, denumită în continuare Organizatorul. Campania se desfășoară în beneficiul Due Fratelli Oradea (SC Mino Serv SRL).

1.1.1. Definiție Due-Drive:
metodă de colectare a comenzilor de către client realizate telefonic sau prin
aplicația Due Fratelli România, disponibilă în App Store sau Google Play,
exclusiv din parcarea special amenajată și rezervată pentru acest scop în fața
locației Pizza e Panino Due Fratelli din Lotus Retail Park Ioșia, Str. Ștefan
Octavian Iosif nr. 7.

1.2 Decizia de derulare a
Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit în
continuare „Regulament”) este finală și obligatorie pentru toți participanții.

1.3 Prezentul Regulament sau
eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile, în vederea
consultării de către participanți pe site-ul www.due-fratelli.ro și pe pagina de Facebook Due
Fratelli Oradea: https://www.facebook.com/DueFratelliOradea/, în secțiunea Notes.

1.4 Campania va putea fi
întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în
cazul apariției unei situații care necesită întreruperea campaniei.

1.5 Regulamentul este întocmit și
va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau
actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

1.6 Organizatorul își rezervă
dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul prin încheierea unui act
adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie
făcute publice pe site-ul www.due-fratelli.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/DueFratelliOradea/ și să intre în vigoare in 24
de ore de la data publicării lor.

Art. 2. CONDITII DE
PARTICIPARE

2.1 Campania se adresează tuturor
persoanelor fizice cu vârsta de 18 ani împliniți până la data începerii
campaniei și cu domiciliul stabil/reședința în România și care acceptă termenii
și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

2.2 La această Campanie nu au
dreptul să participe angajații societăților SC Mino Serv SRL, sau ai
societăților participante la realizarea și derularea Campaniei incluzând
angajaţii precum și rudele de gradul I și afinii acestora.

2.3 Participarea la această
Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a
prezentului Regulament de către toți participanții la Campanie.

2.4 Organizatorul își rezervă
dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului
de a participa la această Campanie și descalificarea automată a persoanelor
care încearcă să fraudeze.

Art. 3. LOCUL ȘI DURATA
CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1. Campania va începe în data de 01.06.2020,
ora 10,00,
ora României și se va încheia în data de 14.06.2020, ora
23:59
, ora României.

3.2. Campania este organizată și se
desfășoară în Oradea, județul Bihor în locația Pizza e Panino din Lotus Retail
Park Ioșia, Str. Ștefan Octavian Iosif nr. 7, pe baza unei comenzi realizate
exclusiv prin intermediul aplicației Due Fratelli România, disponibilă în App
Store sau Google Play, exclusiv cu Ridicare Comandă sau prin Due-Drive de la
locația Pizza e Panino din Lotus Retail Park Ioșia, Str. Ștefan Octavian Iosif
nr. 7. Clienții vor putea alege orice panino, în valoare maximă de 18 lei, pe
baza introducerii codului: PANINO inainte de finalizarea comenzii.

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI
PROMOȚIONALE

4.1. Pentru a beneficia de 1
panino gratuit, clientul Due Fratelli trebuie să îl comande prin aplicația Due
Fratelli România, disponibilă în App Store sau Google Play și să aleagă metoda
de livrare: Ridicare Comandă sau Due-Drive de la locația Pizza e Panino din Lotus
Retail Park Ioșia, Str. Ștefan Octavian Iosif nr. 7.

4.2. Cuponul PANINO este valabil o
singura data/utilizator al aplicatiei si doar pentru 1 panino.

4.3. Cum funcționează mecanismul
campaniei (exemplu):

1. Utilizatorul descarcă sau
intră (după caz) în aplicația Due Fratelli România, disponibilă în App Store
sau Google Play;

2. Utilizatorul își creează
cont sau se autentifică (după caz) în contul aplicației Due Fratelli România

3. Selectează metoda de
livrare: Ridicare Comandă sau Due-Drive;

4. Alege meniul Panino Due
Fratelli;

5. Selectează un panino, la
alegere;

6. Selectează alte produse
(dacă e cazul);

7. Merge la coș;

8. Adaugă cuponul ”PANINO” în
câmpul dedicat;

9. Se aplică reducerea de 18
lei din totalul comenzii (echivalentul valorii unui panino);

9. Utilizatorul finalizează
comanda;

10. La ora comunicată, utilizatorul
ridică comanda sau o primește la mașină prin Due-Drive (după caz).

Art. 5. RESPONSABILITATE

5.1 Organizatorul acesteia sunt
îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a
mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea
afecta imaginea companiilor implicate.

5.2 Organizatorul implicat în
această Campanie nu îşi asumă răspunderea pentru produsele nelivrate datorită
defecţiunilor sau supraîncărcării reţelelor operatorilor de Internet sau că
urmare a funcţionarii deficitare ori nefuncţionarii aplicaţiilor utilizate de
participanţi (soft şi/sau hard-ware). Tipuri de situații care pot apărea:

• Situaţiile în care anumiţi
participanţi sunt în incapacitate de a accesa parţial sau integral pagina web
dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afară
controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil. Aceste
circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu
întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urmă
acţiunilor utilizatorilor, a funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora,
aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea
aplicaţiei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor
tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/ sau a
echipamentelor de calcul şi/ sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet.
Aceste circumstanţe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect
potenţial asupra echipamentelor de calcul, aplicaţiilor şi/ sau datelor stocate
ale participanţilor sau ale unor terţi, în urmă accesării aplicaţiei.

• Pierderea de către
participant a datelor de logare sau blocarea adresei de e-mail a
participantului sau alte defecţiuni;

• Erori cauzate de folosirea
incorectă a computerului personal/tabletă/telefon de către participant
(întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de
operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al
computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către
participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).

• Erori cauzate de folosirea
altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile
recomandate: Browser Internet (Internet Explorer versiunea minimă 9, Mozilla
Firefox, versiunea minimă 47, Opera 35, Google Chrome 50.0.2661), Sistem de
operare minim Windows 2000. Pentru mobil se recomandă varianta Android minimum
5, iar pentru IOS pentru a funcţiona în condiţii optime, se recomandă folosirea
sistemului de operare de la 8.0 pe tehnologii mai avansate ca Iphone 4S.

• Pentru cazurile în care
e-mail-urile trimise către participanţi nu au fost primite de către aceştia,
adresele de e-mail/numărul de telefon mobil nu au fost corect comunicate către
Organizator, participantul nu şi-a verificat adresa de e-mail şi pentru orice
alte situaţii independente de Organizator.

5.3 Participanţii acceptă cu titlu
definitiv toate deciziile adoptate de Organizator precum şi a calendarului
ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia.

5.4 Organizatorul şi părţile
implicate în această Campanie nu îşi asumă răspunderea pentru participanţi care
nu se înscriu în perioada de desfăşurare a Campaniei.

5.5 Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în
Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile
respective vor fi anulate.

5.6 Participantul este responsabil
în întregime pentru corectitudinea informaţiilor înscrise în formularul
completat pentru crearea contului, conform indicaţiilor din pagina Campaniei.

Art. 6. SOLUŢIONAREA
LITIGIILOR

6.1 Eventualele litigii apărute
între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul
în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de
instanţele judecătoreşti române competente.

6.2 Organizatorul este îndreptăţit
să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Art. 7. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

7.1 Campania va putea fi
întreruptă doar în caz de forţă majoră. Forţă majoră înseamnă orice eveniment
care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator,
inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa
şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi
îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Art. 8. CONTESTAȚII

8.1 Participanții pot depune
contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la
adres due.fratelli@yahoo.ro sau prin poștă la S.C. MINO SERV S.R.L.,
persoană juridică română, cu sediul social în Oradea, Str. Ep. Roman Ciorogariu
nr. 39, Ap. 2, Cod Poștal 410017, România. Contestațiile se pot depune în
termen de 48 de ore de la anunțarea campaniei. După această dată, nicio
contestație nu va mai fi soluționată de către Organizator.

Table Reservation