telephone Comenzi la domiciliu - ORADEA: 0724 - 314.594

REGULAMENT OFICIAL „Câștigă un plin de carburant cu Due Fratelli”

Campanie promoțională adresată consumatorilor

Perioada campaniei: 01.06.2020 – 30.06.2020

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1 Organizatorul campaniei “Câștigă un plin de carburant cu Due Fratelli” (denumită în continuare “Campania”) este S.C. MINO SERV S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Oradea, Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 39, Ap. 2, Cod Poștal 410017, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J5/659/2012, cod unic de înregistrare: RO30119578, având contul IBAN: RO11 RZBR 0000 0600 1465 6895 deschis la Raiffeisen Decebal, Tel: +40 729 164 884, reprezentată legal de Dl. Mihai Torjoc – Administrator, denumită în continuare Organizatorul. Campania se desfășoară în beneficiul Due Fratelli Oradea (SC Mino Serv SRL).

1.1.1. Definiție Due-Drive: metodă de colectare a comenzilor de către client realizate telefonic sau prin aplicația Due Fratelli România, disponibilă în App Store sau Google Play, exclusiv din parcarea special amenajată și rezervată pentru acest scop (din mașina proprie sau alt vehicul motorizat) în fata locației Pizza e Panino Due Fratelli din Lotus Retail Park Ioșia, Str. Ștefan Octavian Iosif nr. 7.

1.2 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”) este finală și obligatorie pentru toti participanții.

1.3 Prezentul Regulament sau eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile, în vederea consultării de către participanți pe site-ul www.due-fratelli.ro și pe pagina de Facebook Due Fratelli Oradea: https://www.facebook.com/DueFratelliOradea/, în secțiunea Notes.

1.4 Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră.

1.5 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

1.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice pe site-ul www.due-fratelli.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/DueFratelliOradea/ si sa intre in vigoare in 24 de ore de la data publicarii lor.

Art. 2. CONDITII DE PARTICIPARE

2.1 Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu vârsta de 18 ani împliniți până la data începerii campaniei și cu domiciliul stabil/reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

2.2 La această Campanie nu au dreptul să participe angajații societăților SC Mino Serv SRL, sau ai societăților participante la realizarea și derularea Campaniei incluzând angajaţii precum și rudele de gradul I și afinii acestora.

2.3 Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Campanie.

2.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la această Campanie și descalificarea automată a persoanelor care încearcă să fraudeze.

2.5 Un bon poate fi inscris o singura data. Mai multe multe bonuri, mai multe sanse de câștig.

Art. 3. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1. Campania va începe în data de 01.06.2020, ora 10,00, ora României și se va încheia în data de 30.06.2020, ora 23:59, ora României.

3.2 Campania este organizată și se desfășoară în Oradea, județul Bihor, în locația Pizza e Panino din Lotus Retail Park Ioșia, pe baza unei achiziții de produse din meniul Pizza e Panino Due Fratelli realizate telefonic sau prin aplicația Due Fratelli România, disponibilă în App Store sau Google Play, și cu colectarea exclusivă din parcarea special amenajată și rezervată pentru acest scop în fata locației Pizza e Panino Due Fratelli din Lotus Retail Park Ioșia, Str. Ștefan Octavian Iosif nr. 7, în perioada 1-30 iunie 2020, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

4.1. Pentru a se inscrie în cadrul Campaniei, participanții trebuie să achiziționeze cel puțin un produs (valoarea minima a bonului sa fie 8 lei) Due Fratelli de la Pizza e Panino by Due Fratelli din Lotus Retail Park Oradea, prin comandă telefonică sau prin aplicația Due Fratelli România, disponibilă în App Store sau Google Play și să aleagă, obligatoriu opțiunea de colectare Due-Drive, după care trebuie să înscrie bonul cu care au achizitionat produsele pe site-ul www.due-fratelli.ro/campanie-castiga-un-plin-de-carburant-cu-due-fratelli, in formularul special dedicat care contine urmatoarele sectiuni obligatorii: Nume, Prenume, Adresa de email, Numar de telefon, Numar bon. Optional, participantii trebuie sa raspunda la intrebarile din formular.

În cazul în care câștigătorii desemnați sau prietenul/a menționat/ă în comentariul câștigător nu pot participa la campanie în weekend-ul pentru care au aplicat sau nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulament, aceștia vor fi descalificați, urmând ca pentru desemnarea înlocuitorilor să se apeleze la rezerva extrasă in cadrul tragerii la sorți, în ordinea extragerii.

4.2. Campania nu se cumulează cu alte campanii sau promotii (ex. Campania „1000” panino).

4.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a investiga şi a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea şi eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunţe această decizie.

4.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau au facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 5. TRAGEREA LA SORŢI

5.1 Pentru fiecare zi de campanie se va acorda cate un premiu (tichet valoric de carburant in valoare de 200 LEI) in cadrul unui numar de 5 (cinci) extrageri, respectiv:

Extragerea nr. 1 – aferenta perioadei 01.06.2020-07.06.2020 – in care vor fi extrase un numar de 7 (sapte) premii. Extragerea nr. 1 va avea loc la data de 08.06.2020,

– Extragerea nr. 2 – aferenta perioadei 08.06.2020-14.06.2020 – in care vor fi extrase un numar de 7 (sapte) premii. Extragerea nr. 2 va avea loc la data de 15.06.2020,

– Extragerea nr. 3 – aferenta perioadei 15.06.2020-21.06.2020 – in care vor fi extrase un numar de 7 (sapte) premii. Extragerea nr. 3 va avea loc la data de 22.06.2020;

– Extragerea nr. 4 – aferenta perioadei 22.06.2020-30.06.2020 – in care vor fi extrase un numar de 9 (noua) premii. Extragerea nr. 4 va avea loc la data de 1.07.2020,

5.2 Tragerea la sorți se va face săptămânal pentru săptămâna care a trecut și se vor extrage 7 câștigători (pentru fiecare zi a saptamanii) și 3 rezerve

5.3. Tragerile la sorţi presupun folosirea unui program cu distribuţie aleatorie care va selecta câştigătorii finali dintr-o bază de date ce conţine numele și prenumele participanților din fiecare dintre ele 4 sesiuni de extragere.

Art. 6. CONDIŢII DE VALIDARE CȂSTIGĂTORI

6.1 Participanţii la Campanie trebuie să îndeplinească și să respecte condiţiile stipulate în prezentul Regulament.

6.2 Pentru ca un participant să fie validat câştigător al premiului, acesta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

– să prezinte bonul înscris in site, în original și să fie înscris pe el o data cuprinsă în intervalul perioadei de desfășurare a campaniei.

6.3 În cazul în care câştigătorul nu respectă condiţile de la Art. 6.2 sau refuză cu rea-credinţă şi nemotivat prezentarea datelor solicitate, in termen de 2 zile lucratoare de la data solicitarii lor de catre Organizator, atunci acesta îşi rezervă dreptul de a îl invalida.

6.4 Se va apela la rezerve în ordinea extragerii acestora în cazul în care, din motive independente de voinţa Organizatorilor, dacă Participanții câștigători nu pot demonstra că bonul înscris pe site de Participant este valabil. Participantul extras câştigător în termenele stabilite în prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectării a cel puţin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Pentru rezerve se va aplica acelaşi principiu de validare pentru a fi desemnati câştigători. Lista finala a cîștigătorilor va fi publicată în termen de 30 de zile de la data validării lor.

art. 7. PREMIILE

7.1 În cadrul Campaniei, premiile acordate, constând în 30 de tichete valorice de carburant în valoare de 200 lei, vor fi acordate săptămânal, în 4 etape de extragere.

7.2 Valoarea estimată brută a premiilor este de 6000 lei (TVA și impozit incluse).

7.3 Premiile acestei Campanii, care constau în tichete valorice de carburant în valoare de 200 lei trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acel premiu nerevendicat în cadrul Campaniei nu mai este datorat de către Organizator.

7.4 Câştigătorii acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a câştigului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor câştigului.

7.5 În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de validare stipulate în Art. 6, premiile nu vor fi acordate. Organizatorul nu va acorda nici o despăgubire în bani sau alte beneficii participanţilor cărora li s-a alocat vreun premiu şi nu îndeplinesc condiţiile de validare stipulate la Art. 6.

7.4 Premiile acordate în cadrul acestei Campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar premiul nerevendicat/invalidat sau din cauza nerespectării termenilor şi condiţiilor din prezentul Regulament, nu mai este datorat de către Organizator.

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1 Datele personale ale participanților la Campanie sunt prelucrate în conformitate cu informațiile prezentate în Anexa 1 a acestui Regulament. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.

Art. 9. RESPONSABILITATE

9.1 Organizatorul şi partenerii acestuia sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

9.2 Organizatorul şi părţile implicate în această Campanie nu îşi asumă răspunderea pentru datele nelivrate datorită defecţiunilor sau supraîncărcării reţelelor operatorilor de Internet sau că urmare a funcţionarii deficitare ori nefuncţionarii aplicaţiilor utilizate de participanţi (soft şi/sau hard-ware).

• Situaţiile în care anumiţi participanţi sunt în incapacitate de a accesa parţial sau integral pagina web dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afară controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urmă acţiunilor utilizatorilor, a funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicaţiei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/ sau a echipamentelor de calcul şi/ sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanţe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potenţial asupra echipamentelor de calcul, aplicaţiilor şi/ sau datelor stocate ale participanţilor sau ale unor terţi, în urmă accesării aplicaţiei.

• Pierderea de către participant a datelor de logare sau blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defecţiuni;

• Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal/tabletă/telefon de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).

• Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser Internet (Internet Explorer versiunea minimă 9, Mozilla Firefox, versiunea minimă 47, Opera 35, Google Chrome 50.0.2661), Sistem de operare minim Windows 2000. Pentru mobil se recomandă varianta Android minimum 5, iar pentru IOS pentru a funcţiona în condiţii optime, se recomandă folosirea sistemului de operare de la 8.0 pe tehnologii mai avansate ca Iphone 4S.

• Pentru cazurile în care e-mail-urile trimise către participanţi nu au fost primite de către aceştia, adresele de e-mail/numărul de telefon mobil nu au fost corect comunicate către Organizator, participantul nu şi-a verificat adresa de e-mail şi pentru orice alte situaţii independente de Organizator.

9.3 Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa câştigătorilor, precum şi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia.

9.4 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile impuse prin prezentul Regulament sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicaţiei. Participanţii se obligă, de asemenea, să pună la dispoziţia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon mobil).

9.5 Organizatorul şi părţile implicate în această Campanie nu îşi asumă răspunderea pentru participanţi care nu se înscriu în perioada de desfăşurare a Campaniei.

9.6 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

9.7 Participantul este responsabil în întregime pentru corectitudinea informaţiilor înscrise în formularul completat pentru crearea contului, conform indicaţiilor din pagina Campaniei.

9.8 Eventualele contestaţii privind desemnarea câștigătorilor Campaniei pot fi transmise Organizatorului în decurs de 48 de ore de la data desemnarii castigatorilor. Orice contestaţii primite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Art. 10. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

10.1. Organizatorului ii incumba obligatiile legale de retinere si virare a impozitelor/taxelor, pentru premiile acordate, conform prevederilor Codului Fiscal; daca este cazul, Organizatorul va putea solicita o copie a buletinului/cartii de identitate a castigatorului pentru a fi in masura sa-si respecte obligatiile fata de organele fiscale.

10.2. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Concurs sau a consultarii Regulamentului de desfasurare).

Art. 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

11.2 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

11.3 În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 12. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

12.1 Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră. Forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Art. 13. CONTESTAȚII

13.1 Participanții pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la adresa due.fratelli@yahoo.ro sau prin poștă la S.C. MINO SERV S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Oradea, Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 39, Ap. 2, Cod Poștal 410017, România. Contestațiile se pot depune în termen de 48 de ore de la anunțarea câștigătorilor. După această dată, nicio contestație nu va mai fi soluționată de către Organizator.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Câștigă un plin de carburant cu Due Fratelli”

(“Campania”)

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. MINO SERV S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Oradea, Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 39, Ap. 2, Cod Poștal 410017, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J5/659/2012, cod unic de înregistrare (CUI): 25848554, cod de înregistrare fiscală (CIF): RO30119578, având contul IBAN: RO11 RZBR 0000 0600 1465 6895 deschis la Raiffeisen Decebal, Tel: +40 729 164 884, reprezentată legal de Dl. Mihai Torjoc – Administrator, denumită în continuare Operatorul.

Datele de contact ale Operatorului S.C. MINO SERV S.R.L. pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: due.fratelli@yahoo.ro.

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

a. De la participant:

i. Nume

ii. Prenume

iii. Adresa de email

iv. Numar de telefon

b. De la castigatori:

i. Nume;

ii. Prenume

iii. Adresa email

iv. Nr telefon

v. CNP

vi. Serie si nr CI/BI

Codul numeric personal si seria si numarul de CI/BI va fi colectate doar in cazul castigatorilor premiilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor si punerii in posesie a premiilor

(iv) indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;

  1. Temeiul juridic al prelucrarii

Prelucram datele cu caracter personal in scopul organizarii si desfasurarii campaniei, desemnarii, contactarii, validarii castigatorilor, atribuirii si punerii in posesie a premiilor in temeiul executarii unui contract (acceptarea termenilor si conditiilor acestui regulament oficial echivaleaza cu executarea unui contract intre organizator si participanti).

Prelucram CNP-ul si alte date ale castigatorilor in vederea efectuarii formalitatilor necesare pentru retinerea la sursa si plata impozitelor aferente castigului -> temeiul prelucrarii este obligatia legala.

Publicarea listei castigatorilor premiilor este efectuata in temeiul obligatiei legale a Organizatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea de promotii si concursuri/loterii publicitare.

Datele rezultate din efectuarea unor verificari privind validarea inscrierii participantilor sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al Organizatorului pentru a organiza si desfasura Campania.

Pastrarea datelor ulterior incheierii Campaniei si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale aferente legislatiei financiar-contabile ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada.

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operatorii asociati vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului S.C. MINO SERV S.R.L., precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti:

– Societati care furnizeaza produse si servicii Organizatorului, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizare, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu si furnizori de servicii de stocare in sistem cloud;

– alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

– companii implicate in organizarea weekendurilor tematice.

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor sau Castigatorilor, in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Organizatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se va aplica atunci cand divulgarea nu este decizia voluntara a Organizatorului).

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Organizatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Operatorii asociati si Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operatorul S.C. MINO SERV S.R.L. conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior fie apeland numarul de tel: +40 729 164 884, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului S.C. MINO SERV S.R.L. la adresa , Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 39, Ap. 2, Cod Poștal 410017, Oradea, Bihor, România, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail due.fratelli@yahoo.ro.

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorii/ Imputernicitul primesc date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorilor/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorii vor sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.