Campania „Câștigă un plin de carburant cu Due Fratelli


REGULAMENT OFICIAL „Câștigă un plin de carburant cu Due Fratelli”

Campanie promoțională adresată
consumatorilor

Perioada campaniei: 01.06.2020
– 30.06.2020

Art. 1. ORGANIZATORUL
CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1 Organizatorul campaniei “Câștigă
un plin de carburant cu Due Fratelli”
(denumită în continuare “Campania”)
este S.C. MINO SERV S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social
în Oradea, Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 39, Ap. 2, Cod Poștal 410017, România,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J5/659/2012, cod unic de
înregistrare: RO30119578, având contul IBAN: RO11 RZBR 0000 0600 1465 6895
deschis la Raiffeisen Decebal, Tel: +40 729 164 884, reprezentată legal de Dl.
Mihai Torjoc – Administrator, denumită în continuare Organizatorul. Campania se
desfășoară în beneficiul Due Fratelli Oradea (SC Mino Serv SRL).

1.1.1. Definiție Due-Drive: metodă de colectare a comenzilor de către client realizate telefonic sau prin aplicația Due Fratelli România, disponibilă în App Store sau Google Play, exclusiv din parcarea special amenajată și rezervată pentru acest scop (din mașina proprie sau alt vehicul motorizat) în fata locației Pizza e Panino Due Fratelli din Lotus Retail Park Ioșia, Str. Ștefan Octavian Iosif nr. 7.

1.2 Decizia de derulare a
Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit în
continuare „Regulament”) este finală și obligatorie pentru toti participanții.

1.3 Prezentul Regulament sau eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile, în vederea consultării de către participanți pe site-ul www.due-fratelli.ro și pe pagina de Facebook Due Fratelli Oradea: https://www.facebook.com/DueFratelliOradea/, în secțiunea Notes.

1.4 Campania va putea fi
întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în
cazul apariției unei situații de forță majoră.

1.5 Regulamentul este întocmit și
va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau
actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

1.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice pe site-ul www.due-fratelli.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/DueFratelliOradea/ si sa intre in vigoare in 24 de ore de la data publicarii lor.

Art. 2. CONDITII DE
PARTICIPARE

2.1 Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu
vârsta de 18 ani împliniți până la data începerii campaniei și cu domiciliul
stabil/reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului
Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

2.2 La această
Campanie nu au dreptul să participe angajații societăților SC Mino Serv SRL,
sau ai societăților participante la realizarea și derularea Campaniei incluzând
angajaţii precum și rudele de gradul I și afinii acestora.

2.3 Participarea la
această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără
obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Campanie.

2.4 Organizatorul
își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin
restricționarea accesului de a participa la această Campanie și descalificarea
automată a persoanelor care încearcă să fraudeze.

2.5 Un bon poate fi
inscris o singura data. Mai multe multe bonuri, mai multe sanse de câștig.

Art. 3. LOCUL ȘI DURATA
CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1. Campania va începe în data de 01.06.2020, ora 10,00, ora României și se va încheia în data de 30.06.2020, ora 23:59, ora României.

3.2 Campania este organizată și se desfășoară în Oradea, județul Bihor, în locația Pizza e Panino din Lotus Retail Park Ioșia, pe baza unei achiziții de produse din meniul Pizza e Panino Due Fratelli realizate telefonic sau prin aplicația Due Fratelli România, disponibilă în App Store sau Google Play, și cu colectarea exclusivă din parcarea special amenajată și rezervată pentru acest scop în fata locației Pizza e Panino Due Fratelli din Lotus Retail Park Ioșia, Str. Ștefan Octavian Iosif nr. 7, în perioada 1-30 iunie 2020, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI
PROMOȚIONALE

4.1. Pentru a se inscrie în cadrul Campaniei, participanții trebuie să achiziționeze cel puțin un produs (valoarea minima a bonului sa fie 8 lei) Due Fratelli de la Pizza e Panino by Due Fratelli din Lotus Retail Park Oradea, prin comandă telefonică sau prin aplicația Due Fratelli România, disponibilă în App Store sau Google Play și să aleagă, obligatoriu opțiunea de colectare Due-Drive, după care trebuie să înscrie bonul cu care au achizitionat produsele pe site-ul www.due-fratelli.ro/campanie-castiga-un-plin-de-carburant-cu-due-fratelli, in formularul special dedicat care contine urmatoarele sectiuni obligatorii: Nume, Prenume, Adresa de email, Numar de telefon, Numar bon. Optional, participantii trebuie sa raspunda la intrebarile din formular.

În cazul în care câștigătorii desemnați sau
prietenul/a menționat/ă în comentariul câștigător nu pot participa la campanie
în weekend-ul pentru care au aplicat sau nu îndeplinesc condițiile prevăzute de
Regulament, aceștia vor fi descalificați, urmând ca pentru desemnarea
înlocuitorilor să se apeleze la rezerva extrasă in cadrul tragerii la sorți, în
ordinea extragerii.

4.2. Campania nu se cumulează cu alte campanii sau promotii (ex. Campania „1000” panino).

4.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a investiga şi a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea şi eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunţe această decizie.

4.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau au facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 5. TRAGEREA LA SORŢI

5.1 Pentru fiecare zi de campanie se va acorda cate un
premiu (tichet valoric de carburant in valoare de 200 LEI) in cadrul unui numar
de 5 (cinci) extrageri, respectiv:

Extragerea nr. 1 – aferenta perioadei
01.06.2020-07.06.2020 – in care vor fi extrase un numar de 7 (sapte) premii.
Extragerea nr. 1 va avea loc la data de 08.06.2020,

– Extragerea nr. 2 – aferenta perioadei
08.06.2020-14.06.2020 – in care vor fi extrase un numar de 7 (sapte) premii.
Extragerea nr. 2 va avea loc la data de 15.06.2020,

– Extragerea nr. 3 – aferenta perioadei
15.06.2020-21.06.2020 – in care vor fi extrase un numar de 7 (sapte) premii.
Extragerea nr. 3 va avea loc la data de 22.06.2020;

– Extragerea nr. 4 – aferenta perioadei
22.06.2020-30.06.2020 – in care vor fi extrase un numar de 9 (noua) premii.
Extragerea nr. 4 va avea loc la data de 1.07.2020,

5.2 Tragerea la sorți se va face
săptămânal pentru săptămâna care a trecut și se vor extrage 7 câștigători
(pentru fiecare zi a saptamanii) și 3 rezerve

5.3. Tragerile la sorţi presupun
folosirea unui program cu distribuţie aleatorie care va selecta câştigătorii
finali dintr-o bază de date ce conţine numele și prenumele participanților din
fiecare dintre ele 4 sesiuni de extragere.

Art. 6. CONDIŢII DE VALIDARE
CȂSTIGĂTORI

6.1 Participanţii la Campanie
trebuie să îndeplinească și să respecte condiţiile stipulate în prezentul
Regulament.

6.2 Pentru ca un participant să
fie validat câştigător al premiului, acesta trebuie să îndeplinească simultan
următoarele condiţii:

– să prezinte bonul înscris in
site, în original și să fie înscris pe el o data cuprinsă în intervalul
perioadei de desfășurare a campaniei.

6.3 În cazul în care câştigătorul
nu respectă condiţile de la Art. 6.2 sau refuză cu rea-credinţă şi nemotivat
prezentarea datelor solicitate, in termen de 2 zile lucratoare de la data
solicitarii lor de catre Organizator, atunci acesta îşi rezervă dreptul de a îl
invalida.

6.4 Se va apela la rezerve în
ordinea extragerii acestora în cazul în care, din motive independente de voinţa
Organizatorilor, dacă Participanții câștigători nu pot demonstra că bonul
înscris pe site de Participant este valabil. Participantul extras câştigător în
termenele stabilite în prezentul Regulament sau nu este validat din cauza
nerespectării a cel puţin uneia dintre prevederile prezentului Regulament
Oficial al Campaniei. Pentru rezerve se va aplica acelaşi principiu de validare
pentru a fi desemnati câştigători. Lista finala a cîștigătorilor va fi
publicată în termen de 30 de zile de la data validării lor.

art. 7. PREMIILE

7.1 În cadrul Campaniei, premiile
acordate, constând în 30 de tichete valorice de carburant în valoare de 200 lei,
vor fi acordate săptămânal, în 4 etape de extragere.

7.2 Valoarea estimată brută a
premiilor este de 6000 lei (TVA și impozit incluse).

7.3 Premiile acestei Campanii,
care constau în tichete valorice de carburant în valoare de 200 lei trebuie
revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar
acel premiu nerevendicat în cadrul Campaniei nu mai este datorat de către
Organizator.

7.4 Câştigătorii acestei Campanii
nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a câştigului sau
schimbarea acestuia cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea
parametrilor/caracteristicilor câştigului.

7.5 În cazul în care nu sunt
îndeplinite condiţiile de validare stipulate în Art. 6, premiile nu vor fi
acordate. Organizatorul nu va acorda nici o despăgubire în bani sau alte
beneficii participanţilor cărora li s-a alocat vreun premiu şi nu îndeplinesc
condiţiile de validare stipulate la Art. 6.

7.4 Premiile acordate în cadrul
acestei Campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament, în caz contrar premiul nerevendicat/invalidat sau din
cauza nerespectării termenilor şi condiţiilor din prezentul Regulament, nu mai
este datorat de către Organizator.

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR
PERSONALE

8.1 Datele personale ale
participanților la Campanie sunt prelucrate în conformitate cu informațiile
prezentate în Anexa 1 a acestui Regulament. Solicitarile/reclamatiile
privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform
indicatiilor din Anexa 1.

Art. 9. RESPONSABILITATE

9.1 Organizatorul şi partenerii acestuia
sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a
mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea
afecta imaginea companiilor implicate.

9.2 Organizatorul şi părţile
implicate în această Campanie nu îşi asumă răspunderea pentru datele nelivrate
datorită defecţiunilor sau supraîncărcării reţelelor operatorilor de Internet
sau că urmare a funcţionarii deficitare ori nefuncţionarii aplicaţiilor
utilizate de participanţi (soft şi/sau hard-ware).

• Situaţiile în care anumiţi
participanţi sunt în incapacitate de a accesa parţial sau integral pagina web
dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afară
controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil. Aceste
circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu
întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urmă
acţiunilor utilizatorilor, a funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora,
aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea
aplicaţiei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor
tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/ sau a
echipamentelor de calcul şi/ sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet.
Aceste circumstanţe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect
potenţial asupra echipamentelor de calcul, aplicaţiilor şi/ sau datelor stocate
ale participanţilor sau ale unor terţi, în urmă accesării aplicaţiei.

• Pierderea de către
participant a datelor de logare sau blocarea adresei de e-mail a
participantului sau alte defecţiuni;

• Erori cauzate de folosirea
incorectă a computerului personal/tabletă/telefon de către participant
(întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de
operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al
computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către
participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).

• Erori cauzate de folosirea
altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile
recomandate: Browser Internet (Internet Explorer versiunea minimă 9, Mozilla
Firefox, versiunea minimă 47, Opera 35, Google Chrome 50.0.2661), Sistem de operare
minim Windows 2000. Pentru mobil se recomandă varianta Android minimum 5, iar
pentru IOS pentru a funcţiona în condiţii optime, se recomandă folosirea
sistemului de operare de la 8.0 pe tehnologii mai avansate ca Iphone 4S.

• Pentru cazurile în care e-mail-urile
trimise către participanţi nu au fost primite de către aceştia, adresele de
e-mail/numărul de telefon mobil nu au fost corect comunicate către Organizator,
participantul nu şi-a verificat adresa de e-mail şi pentru orice alte situaţii
independente de Organizator.

9.3 Participanţii acceptă cu titlu
definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa câştigătorilor,
precum şi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de
implementarea acesteia.

9.4 Organizatorul are dreptul de a
descalifica orice participant care nu respectă regulile impuse prin prezentul
Regulament sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de
sabotaj de orice tip la adresa aplicaţiei. Participanţii se obligă, de
asemenea, să pună la dispoziţia Organizatorului toate datele de contact
relevante (numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon mobil).

9.5 Organizatorul şi părţile
implicate în această Campanie nu îşi asumă răspunderea pentru participanţi care
nu se înscriu în perioada de desfăşurare a Campaniei.

9.6 Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în
Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile
respective vor fi anulate.

9.7 Participantul este responsabil
în întregime pentru corectitudinea informaţiilor înscrise în formularul
completat pentru crearea contului, conform indicaţiilor din pagina Campaniei.

9.8 Eventualele contestaţii
privind desemnarea câștigătorilor Campaniei pot fi transmise Organizatorului în
decurs de 48 de ore de la data desemnarii castigatorilor. Orice contestaţii
primite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Art. 10. TAXE ŞI IMPOZITE
AFERENTE

10.1. Organizatorului ii incumba
obligatiile legale de retinere si virare a impozitelor/taxelor, pentru premiile
acordate, conform prevederilor Codului Fiscal; daca este cazul, Organizatorul
va putea solicita o copie a buletinului/cartii de identitate a castigatorului
pentru a fi in masura sa-si respecte obligatiile fata de organele fiscale.

10.2. Participantilor la concurs nu
le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia
cheltuielilor normale de participare (cheltuieli legate de accesul la Internet
in vederea inscrierii in Concurs sau a consultarii Regulamentului de
desfasurare).

Art. 11. SOLUŢIONAREA
LITIGIILOR

11.1 Eventualele litigii apărute
între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul
în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de
instanţele judecătoreşti române competente.

11.2 Organizatorul este îndreptăţit
să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

11.3 În cazul în care sunt
identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii
necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a
respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 12. ÎNTRERUPEREA
CAMPANIEI

12.1 Campania va putea fi
întreruptă doar în caz de forţă majoră. Forţă majoră înseamnă orice eveniment
care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator,
inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa
şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi
îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Art. 13. CONTESTAȚII

13.1 Participanții pot depune
contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la
adresa due.fratelli@yahoo.ro sau prin poștă la S.C. MINO SERV S.R.L.,
persoană juridică română, cu sediul social în Oradea, Str. Ep. Roman Ciorogariu
nr. 39, Ap. 2, Cod Poștal 410017, România. Contestațiile se pot depune în
termen de 48 de ore de la anunțarea câștigătorilor. După această dată, nicio
contestație nu va mai fi soluționată de către Organizator.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul
Oficial al Campaniei “Câștigă un plin de carburant cu Due Fratelli”

(“Campania”)

– Informatii cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de
date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii
Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de
catre:

S.C. MINO SERV S.R.L., persoană juridică română, cu
sediul social în Oradea, Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 39, Ap. 2, Cod Poștal
410017, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J5/659/2012, cod unic de înregistrare (CUI): 25848554, cod de înregistrare fiscală
(CIF): RO30119578, având contul IBAN: RO11 RZBR 0000 0600 1465 6895 deschis la Raiffeisen
Decebal, Tel: +40 729 164 884, reprezentată legal de Dl. Mihai Torjoc –
Administrator, denumită în continuare Operatorul.

Datele de contact ale
Operatorului S.C. MINO SERV S.R.L. pentru nelamuriri sau exercitarea
drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter
personal sunt urmatoarele: due.fratelli@yahoo.ro.

2. Categorii de date cu
caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul
va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

a. De la participant:

i. Nume

ii. Prenume

iii. Adresa de email

iv. Numar de telefon

b. De la castigatori:

i. Nume;

ii. Prenume

iii. Adresa email

iv. Nr telefon

v. CNP

vi. Serie si nr CI/BI

Codul numeric personal si
seria si numarul de CI/BI va fi colectate doar in cazul castigatorilor
premiilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea
impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal
ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin
intermediul Imputernicitului in vederea:

(i) organizarii si
desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii, contactarii
si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor si
punerii in posesie a premiilor

(iv) indeplinirii obligatiilor
fiscale si financiar contabile ale Operatorului;

  1. Temeiul juridic al prelucrarii

Prelucram datele cu caracter
personal in scopul organizarii si desfasurarii campaniei, desemnarii,
contactarii, validarii castigatorilor, atribuirii si punerii in posesie a
premiilor in temeiul executarii unui contract (acceptarea termenilor si
conditiilor acestui regulament oficial echivaleaza cu executarea unui contract
intre organizator si participanti).

Prelucram CNP-ul si alte date
ale castigatorilor in vederea efectuarii formalitatilor necesare pentru
retinerea la sursa si plata impozitelor aferente castigului -> temeiul
prelucrarii este obligatia legala.

Publicarea listei
castigatorilor premiilor este efectuata in temeiul obligatiei legale a
Organizatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind
organizarea de promotii si concursuri/loterii publicitare.

Datele rezultate din
efectuarea unor verificari privind validarea inscrierii participantilor sunt
prelucrate in temeiul interesului legitim al Organizatorului pentru a organiza
si desfasura Campania.

Pastrarea datelor ulterior
incheierii Campaniei si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in temeiul
interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea
Campaniei si acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale
aferente legislatiei financiar-contabile ce impune pastrarea documentelor
contabile pentru o anumita perioada.

  1. Destinatarii datelor cu
    caracter personal

Datele cu caracter personal
colectate in cadrul Campaniei de catre Operatorii asociati vor fi dezvaluite
Imputernicitului Operatorului S.C. MINO SERV S.R.L., precum si
autoritatilor, in cazurile in care Operatorii trebuie sa respecte obligatiile
impuse de legislatia in vigoare.

De asemenea, datele personale
vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor
categorii de terti:

– Societati care furnizeaza
produse si servicii Organizatorului, cum ar fi furnizori de sisteme IT si
furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii
de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de
dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii
externalizare, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu si
furnizori de servicii de stocare in sistem cloud;

– alte entitati cum ar fi
autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti
externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

– companii implicate in
organizarea weekendurilor tematice.

Tertii carora le sunt
transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor sau
Castigatorilor, in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si
prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date.
Organizatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date
cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si
securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila
(pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se va aplica atunci cand divulgarea
nu este decizia voluntara a Organizatorului).

Cu exceptia celor detaliate mai
sus, Organizatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale
prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca
este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

6. Perioada de stocare a
datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal
ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Operatorii
asociati si Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele
nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora,
exceptand participarea la Campanie.

Datele cu caracter personal
ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operatorul S.C. MINO SERV S.R.L.
conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila,
respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a
avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de
stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste
date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7. Drepturile persoanelor
vizate

In vederea asigurarii unei
prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe
durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a
consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa
afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de
retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita
accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita
rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita
stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea
prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune
prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate
a datelor;

(viii) dreptul de a depune o
plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor
Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter
personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita
drepturile mentionate anterior fie apeland numarul de tel: +40 729 164 884, fie
printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului S.C. MINO
SERV S.R.L.
la adresa , Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 39, Ap. 2, Cod Poștal
410017, Oradea, Bihor, România, sau prin transmiterea acesteia la adresa de
e-mail due.fratelli@yahoo.ro.

8. Protectia datelor cu
caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot
participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data
inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand
persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorii/
Imputernicitul primesc date cu caracter personal apartinand persoanelor cu
varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe
mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorilor/ Imputernicitului. In cazul
in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica
prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta
mai mica de 18 ani, Operatorii vor sterge/ distruge imediat aceste date de pe
mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu
caracter personal

Operatorul se obliga sa
implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii
unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand
participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va
tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu
caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de
distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul
neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Modificarea politicii de
prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a
modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei,
numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si
securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a
afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata
pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la
cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost
incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi

Datele personale ale
participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date.

Table Reservation